Περιβαλλοντικός Γραμματισμός


Ο Περιβαλλοντικός γραμματισμός κυρίως αποσκοπεί στη διαμόρφωση πολιτών με οικολογική παιδεία, οικολογική συνείδηση και με ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία από πλευράς συμπεριφοράς ως προς το περιβάλλον.

Οι εκπαιδευόμενοι του Σ.Δ.Ε. μέσω του Περιβαλλοντικού γραμματισμού θα μπορέσουν:

να συνειδητοποιήσουν το περιβάλλον και τα συναφή με αυτό προβλήματα και να ευαισθητοποιηθούν σε αυτά τα ζητήματα στο σύνολό τους

να αποκτήσουν ποικιλία εμπειριών καθώς και βασική γνώση του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών προβλημάτων

να διαμορφώσουν αξίες και να αναπτύξουν ενδιαφέρον για το περιβάλλον καθώς και διάθεση για ενεργό συμμετοχή στη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος

να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες για τον προσδιορισμό και την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων

να έχουν τη δυνατότητα ανάληψης δράσης και ενεργού συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων