Χρήσιμες Πληροφορίες


Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου.

Διάρκεια φοίτησης
Η διάρκεια της φοίτησης είναι δύο σχολικά έτη.

Ωρες διδασκαλίας
Οι ώρες διδασκαλίας είναι 25 την εβδομάδα.

Ωράριο λειτουργίας
Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Βασικές αρχές
Το πρόγραμμα των ΣΔΕ στηρίχτηκε σε τρεις βασικές αρχές:

  1. ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις ανάγκες των εκπαιδευομένων εξασφαλίζοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους
  2. υποστήριξή τους σε όλους τους τομείς όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες
  3. εκπαιδευτικό προσωπικό και συμβουλευτικές υπηρεσίες που είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων τα οποία αναλαμβάνουν

Φιλοσοφία και Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών είναι ευέλικτο και ανοικτό επιτρέποντας να επαναπροσδιορίζονται συνεχώς οι στόχοι και να τροποποιείται το περιεχόμενο ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι καινοτόμες και στηρίζονται στον διαφορετικό τρόπο που προσλαμβάνουν τη γνώση οι ενήλικες καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Οι συγκεκριμένες αυτές μέθοδοι επιτρέπουν τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης, την ομαδοσυνεργατική μάθηση και τις διαθεματικές προσεγγίσεις.

Στο Σχολείο αυτό οι εκπαιδευόμενοι δεν αποκτούν μόνο γνώσεις αλλά και κοινωνικές δεξιότητες όπως αυτές της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της επίλυσης προβλημάτων κ.λπ. Επίσης υποστηρίζονται στη μαθησιακή τους πορεία από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του ΣΔΕ, έναν καινοτόμο θεσμό που περιλαμβάνει έναν σύμβουλο ψυχολόγο και έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας για κάθε Σχολείο.

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

– Ελληνική Γλώσσα
– Μαθηματικά
– Πληροφορική
– Αγγλική Γλώσσα
– Κοινωνική Εκπαίδευση
– Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
– Φυσικές Επιστήμες
– Αισθητική Αγωγή

Σε τι διαφέρει το Σ.Δ.Ε. από το Γυμνάσιο
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας διαφέρουν από το Γυμνάσιο ως προς τα εξής:

  1. οι εκπαιδευόμενοι είναι ενήλικες
  2. τα ενδιαφέροντα και οι εμπειρίες τους αποτελούν σημείο αναφοράς του μαθήματος
  3. το πρόγραμμα σπουδών δεν είναι παγιωμένο και δεδομένο αλλά ανοιχτό και ευέλικτο
  4. πολλά μαθήματα γίνονται έξω από το σχολείο σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς (π.χ. μουσεία) ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
  5. οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται με περιγραφικά ποιοτικά σχόλια για τις επιδόσεις τους αλλά και τη συνολική τους πορεία
  6. η έμφαση δίνεται σε μεταγνωστικές δεξιότητες (μαθαίνω πώς να μαθαίνω) και όχι στην ακαδημαϊκή γνώση
  7. οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι εναλλακτικές, καινοτόμες και στηρίζονται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων

Το Σ.Δ.Ε. Νάουσας λειτουργεί από το 2005 και στεγάζεται στο χώρο των Γενικών Λυκείων της Νάουσας.

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Σ.Δ.Ε.