Επιστημονικός Γραμματισμός


Απώτερος σκοπός της διδασκαλίας του Επιστημονικού γραμματισμού είναι οι απόφοιτοι του Σ.Δ.Ε. να κατακτήσουν κάποιες επιστημονικές δεξιότητες ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τα θέματα επιστήμης όπως εμφανίζονται καθημερινά στη δημόσια κοινωνική ζωή.

Συνεπώς ο εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα:

να εξοικειωθεί με το φυσικό κόσμο

να κατανοεί τη φύση των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας

να αποκτήσει συνείδηση των βασικών τρόπων με τους οποίους αλληλοεξαρτώνται οι Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά και η Τεχνολογία

να χρησιμοποιεί την επιστημονική γνώση και τον επιστημονικό τρόπο σκέψης για προσωπικούς και κοινωνικούς σκοπούς

να μπορεί να αντιλαμβάνεται το ρόλο των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στην κοινωνία και στις ζωές των ανθρώπων

μέσω των νοητικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται να μπορεί να αποφασίζει, να σχεδιάζει, να προγραμματίζει, να οργανώνει και να υλοποιεί την κατασκευή ενός προϊόντος ή ενός έργου

Στη διδασκαλία του Επιστημονικού γραμματισμού περιλαμβάνεται:

Η δομή και η εξέλιξη του σύμπαντος (υλικά, δυνάμεις, φυσικοί νόμοι κτλ)

Τα γενικά χαρακτηριστικά του πλανήτη Γη

Οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με την «ύλη», την ενέργεια, τη δύναμη και την κίνηση

Το περιβάλλον των διαφόρων οργανισμών

Η βιολογική εξέλιξη

Ο ανθρώπινος κύκλος ζωής σε όλα τα στάδια από τη γέννηση έως και την πλήρη ωριμότητα

Η βασική δομή και λειτουργία του ανθρώπινου σώματος

Η φυσική και νοητική υγεία του ανθρώπου