Μαθηματικός Γραμματισμός


Οι στόχοι από την διδασκαλία του μαθηματικού γραμματισμού αφορούν την απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους:

να καταλαβαίνουν της σημασία, να αναπαριστούν συμβολικά και να μετατρέπουν τους αριθμούς (φυσικούς, ακέραιους, κλασματικούς, δεκαδικούς, ποσοστά, δυνάμεις) από το ένα είδος στο άλλο μέσα σε πραγματικές καταστάσεις προβλημάτων

να ανταποκρίνονται στις καθημερινές πρακτικές-μαθηματικές τους ανάγκες (υπολογισμοί, μετρήσεις, επίλυση προβλημάτων)

να μάθουν να αναφέρονται σε μαθηματικές έννοες και ειδικούς όρους

να κατανοούν τις αναπαραστάσεις στοιχείων της επικαιρότητας με εργαλεία της στατιστικής (γραφικές παραστάσεις, διαγράμματα, πίνακες) καθώς και να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά στα πλαίσια των εργασιών τους

να χρησιμοποιούν τις μαθηματικές γνώσεις και τεχνικές σε διαθεματικές δραστηριότητες

να βελτιώσουν την συγκρότηση και τεκμηρίωση της λογικής σκέψης τους, έτσι ώστε να προάγεται η ικανότητα τους να επικοινωνούν μέσω επιχειρημάτων στην καθημερινή τους ζωή

Οι προτεινόμενες θεματικές ενότητες των οποίων οι βασικές έννοιες διδάσκονται στους εκπαιδευομένους είναι:

1. Αριθμοί, πράξεις και εκτιμήσεις

2. Άλγεβρα

3. Στατιστική και πιθανότητες

4. Γεωμετρία, χώρος και μετρήσεις