Κοινωνικός Γραμματισμός


Στον κοινωνικό γραμματισμό οι εκπαιδευόμενοι έρχονται σε επαφή με τις επιστημονικές θεωρίες και μεθόδους μελέτης των κοινωνικών φαινόμενων στο ποσοστό που αυτές εμπλέκονται με τα ενδιαφέροντα τους, συνδέονται με τις εμπειρίες και τα βιώματα τους, αποτελούν καθημερινές πρακτικές ή θέματα-ζητήματα που απασχολούν το κοινωνικό σύνολο, που είναι επίκαιρα.

Μέσω του Κοινωνικού γραμματισμού δημιουργούνται οι συνθήκες οι οποίες θα οδηγήσουν τους εκπαιδευόμενους στην απόκτηση βασικών, κοινωνικών, επικοινωνιακών και προσωπικών δεξιοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα να μπορούν:

να μετέχουν σε συζητήσεις, αλλά και να τις οργανώνουν

να επιχειρηματολογούν διαμορφώνοντας και υπερασπίζοντας απόψεις

να υπερασπίζονται τον εαυτό τους

να αποδέχονται διαφορετικές απόψεις και να σκέφτονται με όρους συναίνεσης αντί για πόλωσης

να διαπραγματεύονται

να ηγούνται αλλά και να δουλεύουν ομαδικά

να μάθουν τρόπους συμπεριφοράς σε μια συνέντευξη

να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση

να προχωρούν σταδιακά προς την επίλυση των προβλημάτων είτε αυτά αφορούν την καθημερινή ζωή, είτε την εκπαιδευτική διαδικασία, είτε το επάγγελμα

να μη φοβούνται αλλά να αντιμετωπίζουν τα αισθήματα και τις αισθήσεις τους

να αποκτήσουν κριτική σκέψη και να βγάζουν συμπεράσματα βασισμένα σε προσεκτική εξέταση των γεγονότων

Ο Κοινωνικός γραμματισμός χωρίζεται στα εξής θέματα-ενότητες:

στην Κοινωνιολογία

στην Ιστορία

στη Γεωγραφία

στην Πολιτική Επιστήμη και

στην Πολιτική Οικονομία

στη Φιλοσοφία