Ανοιχτή πρόσκληση για την προμήθεια υλικών φαρμακείου


Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά, για την προμήθεια υλικών φαρμακείου, για την κάλυψη των αναγκών του Σ.Δ.Ε. Νάουσας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σχολική περίοδο 2017-2018.

Πρόσκληση